چرخ خیاطی ژانومه

چرخ خیاطی ژانومه مدل 7100

 12 نوع دوخت متنوع
گردونه تنظیم موقعییت سوزن
گردونه تنظیم کشش نخ
گردونه تنظیم عرض دوخت تا 5 میلیمتر