چرخ خیاطی

چرخ خیاطی ژانومه مدل7000

12 نوع دوخت متنوع
گردونه تنظیم موقعییت سوزن
گردونه تنظیم کشش نخ
گردونه تنظیم عرض دوخت تا 5 میلیمتر